ردیف کنترل

ردیف کنترل رادیویی (RadioButtonRow)، ردیف کنترل چک‌باکس(CheckboxRow)، ردیف کنترل کلید (SwitchRow)

ردیف‌های کنترل‌، انتخاب از میان یک یا چند گزینه را فراهم می‌کنند.

کاربرد

این کامپوننت‌ امکان انتخاب گزینه‌ها در فرم‌ها و یا خاموش و روشن کردن تنظیمات و تغییر وضعیت‌های موجود در محصول را میسر می‌کند. آیکون در ابتدای ردیف کنترل چک‌باکس و کلید برای واضح‌تر شدن عنوان کاربرد دارد.
در طراحی این کامپوننت بسته به نوع کاربرد از انواع کامپوننت کنترل‌ انتخاب استفاده می‌شود.

انواع

ردیف کنترل رادیویی

زمانی که لازم باشد کاربر تمام گزینه‌های موجود در فرم یا لیست را ببیند اما فقط یکی از آن‌ها را انتخاب کند، از این کامپوننت استفاده می‌شود.

ردیف کنترل رادیویی

ردیف کنترل چک‌باکس

زمانی که لازم باشد کاربر تمام گزینه‌های موجود در فرم یا لیست را ببیند و امکان انتخاب یک یا چند گزینه را داشته باشد، از این کامپوننت استفاده می‌شود.
در صورت نیاز به شفافیتِ انتخاب‌های پیش روی کاربر از ردیف کنترل چک‌باکس با توضیحات استفاده می‌شود.

ردیف کنترل چک‌باکس

ردیف کنترل کلید

زمانی که لازم باشد وضعیت المانی روشن یا خاموش شود از این کامپوننت استفاده می‌شود.

ردیف کنترل کلید