درک چیدمان و فاصله‌گذاری

چیدمان و فاصله‌گذاری در همنشینی با یکدیگر ظاهر بصری، اولویت‌ها و وابستگی‌های المان‌های رابط کاربر را شفاف می‌کنند و هر کدام در دیزاین سیستم سنّت قواعد مشخصی دارند. با رعایت این قواعد، صفحات مختلف محصول ساختاری یکپارچه و باثبات خواهد داشت.

چیدمان (Layout)

چیدمان جزء اصلی صفحهٔ وب واکنش‌گرا است که از تعدادی نگهدارنده تشکیل شده است تا فضای مجاز طراحی را تعیین کنند. چیدمان واکنش‌گرای نگه‌دارنده‌ها از رفتار گرید در صفحات مختلف پیروی می‌کند.

فاصله‌گذاری (Spacing)

فاصله‌گذاری در سنّت براساس واحدی ثابت انجام می‌شود. این واحد ثابت مضربی از عدد ۸ است و با توجه به ساختار و اجزای مختلف صفحه، از آن استفاده می‌شود. ۲ نوع فاصله‌گذاری در سنّت وجود دارد:

  • فاصله‌گذاری بین اجزاء یک کامپوننت: حداقل و حداکثر فاصلهٔ هر جز در کامپوننت، 2dp و 16dp است.
  • فاصله‌گذاری بین کامپوننت‌ها: حداقل و حداکثر فاصله‌ی کامپوننت‌ها از یکدیگر براساس صفحه و نوع چیدمان‌شان، 4dp و 128dp است.

مقادیر تعیین‌شده در روش فاصله‌گذاری سنّت در فاصله‌ها (Paddings) و حاشیه‌های (Margins) المان‌ها و کامپوننت‌ها استفاده می‌شوند تا چیدمان‌ صفحات و اجزایشان باثبات و رفتار واکنش‌گرایشان پیش‌بینی‌پذیر باشد