ردیف سنجش

ردیف‌های سنجش برای نشان دادن وضعیت المانی در بازه‌های پیوسته استفاده می‌شوند. بازه‌ها از ۳ بخش پایینی، میانی و بالایی تشکیل شده‌اند و از نشانگری نیز برای نشان دادن وضعیت المان در بازه استفاده می‌شود. نشانگر می‌تواند در هر نقطه از ردیف با درصدی مشخص قرار بگیرد.

کاربرد

ردیف سنجش برای ارزیابی، نشان دادن کیفیت، تعداد و وضعیت المان به کار می‌رود. قیمت، سلامت، تعداد و هر متغیر دیگری که پیوسته باشد، می‌تواند با ردیف سنجش نمایش داده شود.

ردیف سنجش

بازه‌ها

این کامپوننت از ۳ بازهٔ مجزا با طول برابر تشکیل شده است که هر کدام رنگ متفاوتی دارند. رنگ هشدار ثانویه برای بازهٔ بالایی، رنگ موفقیت ثانویه برای بازهٔ میانی و رنگ موفقیت اصلی برای بازهٔ پایینی استفاده می‌شود.

نشانگر

در این کامپوننت نشانگر مقدار متغیر ویژگی را روی بازه‌ها و عنوان ویژگی را با راهنمای ابزار دنباله‌داری که می تواند آیکون داشته باشد نمایش می‌دهد.

فهرست محتوا