ردیف داده

ردیف‌ دادهٔ تک‌خطی (Unexpandable)، بسط‌پذیر (Expandable) و گروهی (Group)

برای نمایش داده‌های گسترهٔ وسیعی از کالاها، محصولات و سرویس‌ها از ردیف داده استفاده می‌شود.

کاربرد

در ردیف داده با نمایش متنی ویژگی‌های محصول یا سرویس در دو بخش مجزای عنوان و مقدار توضیح داده می‌شود.

عنوان

عنوان، موضوع ردیف داده را مشخص می‌کند.

مقدار

مقدار، عنوان را در چند کلمه یا چند جمله توضیح می‌دهد.
در ردیف‌های دادهٔ تک‌خطی و گروهی، مقدار در ۱ تا ۳ کلمه عنوان را توضیح می‌دهد. در ردیف‌های دادهٔ بسط‌پذیر، مقدار می‌تواند بیشتر از چند کلمه باشد و در چند جمله عنوان را توضیح دهد.
درجهٔ اهمیت مقدار همیشه از عنوان بالاتر است.

انواع

ردیف دادهٔ تک‌خطی

مقدار ردیف‌های دادهٔ تک‌خطی می‌تواند متن یا لینک باشد. در حالت دوم، متن آن باید با رنگ برند نمایش داده شود و فقط محدودهٔ لینک مقدار تعاملی است. در ردیف‌های داده درجهٔ اهمیت مقدار بیشتر از عنوان است. در نتیجه مقدار، وزن بصری بیشتری نسبت به عنوان دارد.

ردیف دادهٔ تک‌خطی

ردیف دادهٔ بسط‌پذیر

از این نوع ردیف داده زمانی استفاده می‌شود که مقدار بیشتر از ۳ کلمه باشد. در این صورت به جای مقدار از عبارتی مانند «نمایش» استفاده می‌شود و کنار آن فلشی رو به پایین قرار می‌گیرد. در این حالت با کلیک‌کردن روی ردیف داده، کامپوننت باز می‌شود و مقدار زیر عنوان نمایش داده می‌شود.

ردیف دادهٔ بسط‌پذیر

ردیف دادهٔ گروهی

در ردیف‌های دادهٔ گروهی عنوان و مقدار زیر هم قرار می‌گیرند. این کامپوننت حداقل ۲ و حداکثر ۳ ویژگی را نمایش می‌دهد. این ویژگی‌ها وسط‌چین می‌شوند.

ردیف دادهٔ گروهی