ردیف امتیاز

ردیف امتیاز با مقدار(Value)، ردیف امتیاز با نوار(Bar)

در ارائهٔ بازهٔ گسترده‌ای از ویژگی‌ها با تفاوت‌های بنیادین و نمایش کیفیت این ويژگی‌ها با المان‌های بصری‌ای که برای تمام ‌آن‌ها قابل استفاده باشد از ردیف‌های امتیاز استفاده می‌کنیم. مزیت این ردیف‌ها کمک به کاربر در تشخیص نقاط قوت و ضعف یک محصول را با نگاهی کلی تشخیص دهد.

کاربرد

ردیف‌های امتیاز برای اطلاع‌رسانی دربارهٔ بودن یا نبودن ویژگی‌ای مشخص و یا نمایش کیفیت یک یا چند ویژگی استفاده می‌شوند. ردیف امتیاز می‌تواند توصیفی (Informative) یا تعاملی (Interactive) باشد. ردیف امتیاز توصیفی، دربارهٔ ویژگی‌ای خاص به کاربر اطلاعات می‌دهد و در صورت تعاملی‌بودن، کاربر را برای دیدن جزئیات بیشترِ آن ویژگی به نمایی داخلی راهبری می‌کند. عنوانِ ردیف امتیاز نوع ویژگی را مشخص می‌کند.
دسترسی ردیف‌های امتیاز می‌توانند آیکون داشته باشند. همچنین این ردیف‌ها با قابلیت راهبری (در این حالت فلش به انتهای ردیف اضافه می شود) کاربر را به جزئیات بیشتری دربارهٔ آن ویژگی راهنمایی می‌کنند.
از آنجا که این ردیف‌ها وضعیت یک ویژگی را نمایش می‌دهند حالت غیرفعال ندارند.

ردیف امتیاز آیکون‌دار

از آیکون ابتدایی برای درک بهتر و سریع‌تر عنوانِ ردیف استفاده می‌شود.

ردیف امتیاز با فلش

در ردیف امتیاز تعاملی از فلش برای جلب توجه کاربر استفاده می‌شود تا با این کامپوننت تعامل کند.

انواع

ردیف امتیاز با مقدار (Value)

در ردیف امتیاز با مقدار، با استفاده از یک یا چند عبارت‌ کیفیت و اولویت ویژگی توصیف می‌شود. متن مقدار، رنگ و ویژگی‌های معنادار را ارث می‌برد.

ردیف امتیاز با مقدار

ردیف امتیاز با نوار (Bar)

در این نوع ردیف نواری با ۵ درجه وجود دارد تا کاربر با کمک درجه‌ها و رنگ‌های معنادار وضعیت ویژگیِ مشخص‌شده را بهتر درک کند. درجهٔ یکم (رنگ قرمز) بدترین حالت ویژگی و درجهٔ پنجم (رنگ سبز) بهترین حالت آن را مشخص می‌کند.

ردیف امتیاز با نوار