جداکننده

جداکننده‌ تمام صفحه (Full-bleed)، با فاصله (Inset)، عمودی (Vertical) و نقطه‌ای (Dotted)

جداکننده خط باریک و یا نقاطی است که محتوای موجود در صفحه یا لیست را گروه‌بندی می‌کند.

کاربرد

جداکننده‌ها مانند کاربرد فضای سفید در رابط کاربر، برای جدا کردن و متمایز کردن محتوا در گروه‌های مشخص استفاده می‌شوند.

انواع

جداکنندهٔ تمام صفحه (Full-bleed divider)

جداکننده‌هایی که تمام عرض صفحه و یا نگه‌دارنده (Container) را در برمی‌گیرند. از آن‌ها برای ایجاد بخش‌ها یا گروه‌های کاملاً مجزا در صفحه استفاده می‌شود.

جداکنندهٔ تمام صفحه

جدا کنندهٔ با فاصله (Inset divider)

جداکننده‌هایی که محتواهای مرتبط را از یکدیگر جدا می‌کنند و معمولاً در کارت‌ها و یا منوهای کشویی با محتوای مرتبط استفاده می‌شوند.

جداکنندهٔ با فاصله

جداکنندهٔ عمودی (Vertical divider)

جداکننده‌هایی که برای مجزا کردن محتوا و یا کامپوننت‌هایی با چیدمان افقی استفاده می‌شوند. ارتفاع این جداکننده از ارتفاع بلندترین جزء محتوایی که جدا می‌کند و یا نگه‌دارنده‌ای که در آن قرار گرفته، بیشتر نیست اما با ضریب فواصل تعریف‌شده در سنّت می‌تواند کوتاه‌تر باشد.

جداکنندهٔ عمودی

جداکنندهٔ نقطه‌ای (Dotted divider)

جداکننده‌هایی که معمولاً برای ایجاد فاصله در محتوای متنی، پارگراف‌ها و کامپوننت‌های متنی دیوار استفاده می‌شوند و از رفتار تایپوگرافی اجزایی که آن‌ها را جدا کرده است، تبعیت می‌کنند.

جداکنندهٔ نقطه‌ای

رفتار

در راهنمای زیر رفتار کامپوننت در کاربردهای مختلف دیزاین توضیح داده شده است.

درستجداکننده‌ها تنها در حالتی استفاده می‌شوند که نتوان با ایجاد فضای سفید، محتواهای صفحه را تقسیم‌بندی کرد.
نادرستارتفاع جداکننده‌های عمودی نباید از بیشینهٔ ارتفاع کامپوننت‌ها و یا نگه‌دارنده‌ای که جدا کرده‌اند، بیشتر باشد. در غیر این‌صورت باید در چیدمان صفحه و کامپوننت‌ها تغییر ایجاد شود.
نادرست استفادهٔ بیش از اندازه از جداکننده‌ها ارزش بصری آن‌ها را از بین می‌برد. با استفادهٔ بهینه از آن‌ها، از شلوغی بصری در رابط کاربر جلوگیری کنید.