اسلایدر محدوده

اسلایدر پیوسته (Continuous) و گسسته (Discrete)

اسلایدر محدوده انتخاب مقدار یا بازه‌ای مشخص را فراهم می‌کند.

دموی تعاملی

گزینه‌ها
وضعیت‌ها

کاربرد

نوار اسلایدر محدوده‌ای از مقادیر را مشخص می‌کند که می‌تواند انتخاب مقدار معین یا طیفی از آن محدوده را برای کاربر فراهم کند.
زمانی که انتخاب محدوده و یا مقدار نسبی از تعیین مقدار دقیق اهمیت بیشتری داشته باشد، از اسلایدر استفاده می‌شود. (به طور مثال در اسلایدر صدا، بلندی نسبی بیشتر از سطح دسیبل اهمیت دارد.)
در غیر این صورت، زمانی که لازم باشد کاربر مقدار دقیق عددی وارد کند، از فیلد متنی استفاده می‌شود. اسلایدرها برای تنظیماتی مانند صدا و روشنایی و یا برای اعمال فیلترهای عکس ایده‌آل‌اند.
تغییرات جابجایی اسلایدر در لحظه و بعد از کنش کاربر با کامپوننت اتفاق می‌افتد و همزمان با تغییر تنظیمات اسلایدر کاربر باید بتواند تاثیرات آن‌ را ببیند.
برای تعیین عدد مشخص از اسلایدر گسسته و در غیر این صورت از اسلایدر پیوسته استفاده می‌شود.

اسلایدر یک‌جهته

برای کم یا زیاد کردن مقداری بیشینه از اسلایدر یک‌جهته استفاده می‌شود.

اسلایدر یک‌جهته

اسلایدر دو‌جهته

برای انتخاب مقداری کمینه یا بیشینه‌ از اسلایدر دو‌جهته استفاده می‌شود.

اسلایدر دو‌جهته

رفتار تعاملی اسلایدر دو‌جهته

در اسلایدر دوجهته هرکدام از دسته‌های تعیین‌کنندهٔ مقدار بیشینه و کمینه، بازهٔ حرکتی دستهٔ دیگر را محدود می‌کنند. در محدودترین حالت ممکن بیشینه و کمینهٔ محدودهٔ تعیین‌شده برهم منطبق می‌شوند.

انواع

اسلایدر پیوسته

این کامپوننت برای تنظیم و انتخاب مقداری نسبی از یک محدوده استفاده می‌شود.

اسلایدر پیوسته

اسلایدر گسسته

این کامپوننت برای تنظیم مقادیری مشخص (با ارجاع به نشانگر آن مقدار) مناسب‌اند. مقادیر مجاز و تعیین‌شدنی با علامت‌هایی روی نوار اسلایدر نشان داده می‌شوند و با انتخاب هر کدام از این مقادیر، دستهٔ اسلایدر به آن‌ می‌چسبد.

اسلایدر گسسته

آناتومی

اینجا می‌توانید ابعاد بخش‌های مختلف اسلایدرها را ببینید.

اسلایدر پیوسته
اسلایدر گسسته

رفتار

در راهنمای زیر رفتار کامپوننت در کاربردهای مختلف دیزاین توضیح داده شده است.

درستتأثیرات تغییر مقادیر کمینه و بیشینهٔ اسلایدر باید محسوس باشد و در لحظه دیده شود. همچنین اسلایدرها باید وضعیت فعلی تنظیماتی را که کنترل می‌کنند، نمایش ‌دهند.
درستبرای دسترس‌پذیر بودن، اسلایدرها محدودهٔ کامل انتخاب‌ها را در دسترس کاربر قرار می‌دهند.
درسترنگ دستهٔ اسلایدر در حالت انتخاب‌شده ‌باید تغییر کند تا فعال‌بودن آن برای کاربر مشخص باشد.
درستبا کلیک روی نوار، مقدار اسلایدر به نقطهٔ کلیک تغییر می‌کند.
احتیاطکنش با اسلایدر برای محدوده‌های عددی خیلی کوچک (برای مثال بازهٔ ۱ تا ۳ ) و یا خیلی بزرگ (برای مثال بازهٔ ۱ تا ۱۰۰۰) غیر بهینه خواهد بود. برای این بازه‌ها دیگر کامپوننت‌های کنترل‌کننده جایگزین مناسب‌تری هستند.