کنترل‌های‌ انتخاب

دکمه‌‌ رادیویی (Radio button)، ‌چک‌باکس‌ (Checkbox) و کلید (Switch)

کنترل‌های انتخابی امکان انتخاب از میان یک یا چند گزینهٔ ممکن را فراهم می‌کنند.

کاربرد

این کامپوننت‌ها انتخاب گزینه‌ها و یا خاموش و روشن کردن تنظیمات و تغییر وضعیت‌های موجود در محصول را میسر می کنند. مانند فعال یا غیرفعال‌کردن ویبره در صفحهٔ تنظیمات.
بهتر است کنترل‌های انتخاب همیشه لیبل متنی داشته باشند. لیبل متن شفاف و موثری است که کاربران را برای وارد کردن اطلاعات درست در فیلد متنی راهنمایی می‌کند. اگر کنترل‌های انتخاب لیبل متنی نداشته باشند باید رابطهٔ آنها با کامپوننت مربوطشان به‌وضوح مشخص باشد.

انواع

دکمهٔ رادیویی (Radio button)

دکمه‌های رادیویی امکان انتخاب یک گزینه را از میان مجموعه‌ای از گزینه‌ها فراهم می‌کند. زمانی که لازم باشد کاربر تمام گزینه‌های موجود را ببیند اما فقط یکی از آن‌ها را انتخاب کند، از این کامپوننت استفاده می‌شود.

دکمهٔ رادیویی

چک‌باکس (Checkbox)

چک‌باکس‌ها امکان انتخاب یک یا چند گزینه را فراهم می‌کنند. همچنین از چک‌باکس‌ها برای روشن و خاموش کردن وضعیت‌ها در حالت دسکتاپ نیز استفاده می‌شود.
چک‌باکس‌های والد و فرزندی: چک‌باکس‌های والد و فرزندی زمانی استفاده می‌شوند که لیستی از گزینه‌های اصلی و فرعی وجود داشته باشد.
وقتی چک‌باکس‌ والد فعال شود همهٔ فرزند‌های آن نیز فعال می‌شوند و وقتی چک‌باکس والد غیرفعال باشد همهٔ فرزند‌های آن نیز غیرفعال می‌شوند. اگر بعضی از چک‌باکس‌های فرزندان فعال و بعضی از آن‌ها غیرفعال باشند، چک‌باکس‌ والد به حالت نامشخص (Indeterminate) تبدیل می‌شود.

چک‌باکس

کلید (Switch)

کلیدها وضعیت یک المان را روشن یا خاموش می کنند. آنها بهترین روش برای مشخص کردن «مفهوم» تنظیمات درمحصول‌اند.

کلید

آناتومی

اینجا می‌توانید ابعاد و مشخصه‌های دکمه‌های رادیویی، چک‌باکس‌ها و کلید‌ها را ببینید.

دکمهٔ رادیویی
چک‌باکس
کلید

رفتار

در راهنمای زیر رفتار کامپوننت در کاربردهای مختلف دیزاین توضیح داده شده است.

درستاز دکمه‌های رادیویی زمانی استفاده کنید که می‌خواهید همهٔ گزینه‌های ممکن را نمایش دهید ولی فقط یک گزینه انتخاب‌شدنی باشد.
درستزمانی که می‌خواهید یک یا چند گزینه انتخاب شود، از چک‌باکس استفاده کنید.
نادرستاگر صفحه شامل انتخاب‌های مختلفی دربارهٔ یک موضوع مرتبط است که هرکدام می‌توانند فعال یا غیرفعال باشند، از کلید به‌جای چک‌باکس استفاده نکنید.
درستبرای روشن یا خاموش‌کردن گزینه‌ای در موبایل یا تبلت از کلید استفاده می‌شود.
درستبرای فعال یا غیرفعال‌کردن آنی یک حالت از کلید استفاده کنید.
نادرستبرای تغییر حالت یا تنظیمات به‌جای کلید از چک‌باکس استفاده نکنید.